Ψαλμοί Κ. Πρίγγου

Ερμηνεία από άλλους πρωτοψάλτες

Μεγάλη Εβδομάδα

Ψάλλει ο Θεόδωρος Βασιλείου
Πρωτοψάλτης Ι.Ν . Ταξιαρχών Περιστερίου (Μάσχα)

 
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Αλληλουιάριον

Εις σύντομον μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος.


Ιδού ο Νυμφίος έρχεται

Τροπάριον της Ακολουθίας του Νυμφίου εις σύντομον μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος.


Τα Πάθη τα σεπτά

Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Δευτέρας εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πρώτος χρωματικός.


Τον νυμφώνα σου βλέπω

Εξαποστειλάριον. Ήχος Τρίτος.


Σε τον της Παρθένου Υιόν

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πρώτος.


'Αρχοντες λαών συνήχθησαν

Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.


Λόγον παράνομον

Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.


Τας αισθήσεις ημών

Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.


Παρθένος έτεκες Θεοτοκίον

Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.


Εξηγόρασας ημάς

Κάθισμα του ΙΕ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος χρωματικός.


Διά ξύλου ο Αδάμ

Τροπάριον των Μακαρισμών από την Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Τον του νόμου ποιητήν

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Των θεοκτόνων ο εσμός

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Η ζωηφόρος σου πλευρά

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Ότε εκ του ξύλου

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Ότε εν τω τάφω τω καινώς

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερο


Ότε εν τω τάφω σαρκικώς

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Ότε αι δυνάμεις σε, Χριστέ

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Ο ευσχήμων Ιωσήφ

Απολυτίκιον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος.


Ταις μυροφόροις γυναιξί

Απολυτίκιον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος.

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος