Ψαλμοί Κ. Πρίγγου

Ερμηνεία από άλλους πρωτοψάλτες

Μεγάλη Εβδομάδα

Ψάλλει ο Ιωάννης Τσούνης
Πρωτοψάλτης Ι.Ν . Αγίου Νικολάου Ιλίου

 
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Αλληλουιάριον

Σε σύντομο μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος.

Τον νυμφώνα σου βλέπω

Εξαποστειλάριον. Ήχος Τρίτος.

Ερχόμενος ο Κύριος

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας. Ήχος Πρώτος.

Ότε η αμαρτωλός

 

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πρώτος.


 
΄Ηχοι
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Αλληλουιάριον

Εις σύντομον μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος.

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται

Τροπάριον της Ακολουθίας του Νυμφίου εις σύντομον μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος.


Τα Πάθη τα σεπτά

Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Δευτέρας εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πρώτος χρωματικός.

Τον νυμφώνα σου βλέπω

Εξαποστειλάριον. Ήχος Τρίτος.

Ερχόμενος ο Κύριος

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας. Ήχος Πρώτος.

Εν ταις λαμπρότησι

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τρίτης. Ήχος Πρώτος.

Ότε η αμαρτωλός

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πρώτος.

Εξηγόρασας ημάς

Κάθισμα του ΙΕ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος χρωματικός.

Διά ξύλου ο Αδάμ

Τροπάριον των Μακαρισμών από την Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Τον του νόμου ποιητήν

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Των θεοκτόνων ο εσμός

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Η ζωηφόρος σου πλευρά

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Εσταυρώθης δι' εμέ

Τροπάριον των Μακαρισμών από της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Σταυρουμένου σου, Χριστέ

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Το χειρόγραφον ημών

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Τον Πατέρα και Υιόν

Τροπάριον των Μακαρισμών από την Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Την Μητέρα σου, Χριστέ

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Ότε εκ του ξύλου

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.

Ότε εν τω τάφω τω καινώ

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Ότε εν τω τάφω σαρκικώς

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Ότε αι δυνάμεις σε, Χριστέ

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Ο ευσχήμων Ιωσήφ

Απολυτίκιον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος.


Ταις μυροφόροις γυναιξί

Απολυτίκιον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος.


Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος