Ψαλμοί Κ. Πρίγγου

Ερμηνεία από άλλους πρωτοψάλτες

 

Αναστασιματάριον Κωνσταντίνου Πρίγγου (Μέρος πρώτο)
Τίτλος Μορφή pdf Περιγραφή

Κύριε εκέκραξα
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Κύριε εκέκραξα, έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Πάσα πνοή
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Πάσα πνοή, έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Υμνούμεν σου Χριστέ
Αναστάσιμον στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ο τον Αδην σκυλεύσας
Αναστάσιμον στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ότε προσηλώθης
Αναστάσιμον στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Εις το όρος Εωθινόν Α΄
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Μετά μύρων Εωθινόν Β΄
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Εις το μνήμα σε
Αναστάσιμον στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Εις το μνήμα σε, έτερον
Αναστάσιμον στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Κύριε εκέκραξα
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Πάσα πνοή
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Πάσα πνοή, έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Όρθρος ην βαθύς Εωθινόν Δ΄
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ω, των σοφών σου Εωθινόν Ε΄
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ως επ' εσχάτων των χρόνων Εωθινόν Ε΄
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Η όντως ειρήνη Εωθινόν ΣΤ΄
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Μετά την εις Αδου Εωθινόν Ι΄
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Αναστασιματάριο Κωνσταντίνου Πρίγγου (Μέρος δεύτερο)
Τίτλος Μορφή pdf Περιγραφή

Ιδού σκοτία Εωθινόν Ζ΄

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος


Κύριε εκέκραξα

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος


Εξ ύψους κατήλθες

Αναστάσιμον Απολυτίκιον. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος


Πάσα πνοή

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος


Κύριε ει και κριτηρίω

Αναστάσιμον στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος


Κύριε όπλον

Αναστάσιμον στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος


Τα της Μαρίας δάκρυα Εωθινόν Η΄

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος


Φανερόν σεαυτόν Εωθινόν ΙΑ΄

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος


Της Μαγδαληνής Μαρίας Εωθινόν Γ΄

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος


Φανερόν σεαυτόν, έτερον

Εωθινόν ΙΑ΄. Μέλος αργοσύντομον. ΉχοςΠλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος


 

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος