Ψαλμοί Κ. Πρίγγου

Ερμηνεία από άλλους πρωτοψάλτες

Μεγάλη Εβδομάδα

Ψάλλει ο Δημήτριος Γαλάνης
Πρωτοψάλτης Αγίας Βαρβάρας Πατρών

 
 
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Αλληλουιάριον

Eις αργόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Ερχόμενος ο Κύριος

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας. Ήχος Πρώτος.


Σε τον της Παρθένου Υιόν

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. T ετάρτης. Ήχος Πρώτος.


     
'Ηχοι
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Αλληλουιάριον

Eις σύντομον μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος.

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται

Τροπάριον της Ακολουθίας του Νυμφίου εις αργόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος.


Ιδού ο Νυμφίος έρχεται

Τροπάριον της Ακολουθίας του Νυμφίου εις σύντομον μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος.


Τον νυμφώνα σου βλέπω
Εξαποστειλάριον. Ήχος Τρίτος.

Βουλευτήριον, Σωτήρ

Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Τρίτης εις αργόν ειρμολογικόν μέλος.


Το πολυτίμητον μύρον

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πρώτος.


'Aρχοντες λαών συνήχθησαν

Τροπάριον του Α΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.


Λόγον παράνομον

Τροπάριον του Α΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.


Τας αισθήσεις ημών

Τροπάριον του Α΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.


Παρθένος έτεκες

Θεοτοκίον του Α΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.


Διά Λαζάρου την έγερσιν

Τροπάριον του Γ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος.


Εν τω δείπνω σου, Χριστέ

Τροπάριον του Γ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος.


Ιωάννη ερωτήσαντι

Τροπάριον του Γ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος.


Εις τριάκοντα αργύρια

Τροπάριον του Γ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος.


Εν τω νιπτήρι σου, Χριστέ

Τροπάριον του Γ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος.


Διάσωσον από κινδύνων

Θεοτοκίον του Γ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος.


Εν τω δείπνω τους μαθητάς

Κάθισμα του Γ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Βαρύς.


Εξηγόρασας ημάς

Κάθισμα του ΙΕ΄. Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος χρωματικός.


Διά ξύλου ο Αδάμ

Τροπάριον των Μακαρισμών από την Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Τον του νόμου ποιητήν

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Των θεοκτόνων ο εσμός

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Η ζωηφόρος σου πλευρά

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Εσταυρώθης δι' εμέ

Τροπάριον των Μακαρισμών από της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Σταυρουμένου σου, Χριστέ

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Το χειρόγραφον ημών

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Τον Πατέρα και Υιόν

Τροπάριον των Μακαρισμών από την Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Την Μητέρα σου, Χριστέ

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς

Προκείμενον της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Προς σε ορθρίζω

Ειρμός της Ε΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος.


Στήλην κακίας αντιθέου

Ειρμός της Η΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος.


Την τιμιωτέραν

Ειρμός της Θ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος.


Ότε εν τω τάφω τω καινώ

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Ότε εκ του ξύλου

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Ότε εν τω τάφω σαρκικώς

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος


Ότε αι δυνάμεις σε, Χριστέ

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Ο ευσχήμων Ιωσήφ

Απολυτίκιον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος.


Ταις μυροφόροις γυναιξί

Απολυτίκιον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος.


Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος