Ψαλμοί Κ. Πρίγγου

Ερμηνεία από άλλους πρωτοψάλτες

Αναστασιματάριον

Ψάλλει ο Ιωάννης Τσούνης
Πρωτοψάλτης Ι.Ν . Αγίου Νικολάου Ιλίου

 
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Εξ ύψους κατήλθες

Αναστάσιμον Απολυτίκιον. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος.

Πάσα πνοή

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Κύριε ει και κριτηρίω

Αναστάσιμον στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Κύριε όπλον

Αναστάσιμον στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

     
Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Επιλογή Ύμνων
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή
Κύριε εκέκραξα
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Κύριε εκέκραξα, έτερον

συντομώτερον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Κατευθυνθήτω

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Εσπερινόν ύμνον

Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Κύριε, Κύριε μη απορρίψης ημάς

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Χαίρε Σιών Αγία Αναστάσιμον

Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Ο εκ Θεού Πατρός Λόγος

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Την εκ νεκρών σου Ανάστασιν

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Σε δοξάζομεν Κύριε

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Ο Βασιλεύς των ουρανών

Δογματικόν Θεοτοκίον. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Ανήλθες επί Σταυρού

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Χριστόν δοξολογήσωμεν

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Ψαλμοίς και ύμνοις

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Ω, Δέσποτα των απάντων

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Ανύμφευτε Παρθένε Θεοτοκίον

Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Ο δι' ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου Θεοτοκίον.

Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος.

Θεός Κύριος

Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος.

Αινείτε αυτόν

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Κύριε ει και ως θνητόν

Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Ο Άγγελός σου Κύριε

Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

     
Δόξα Και Νυν σε όλους τους ήχους
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή
Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος.

Και Νυν και αεί

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος.

Δόξα Πατρί

Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος.

Και Νυν και αεί

Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος.

Δόξα Πατρί

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Δόξα Πατρί έτερον

, μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Και Νυν και αεί

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Δόξα Πατρί

Μέλος σύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Και Νυν και αεί

Μέλος σύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Δόξα Πατρί έτερον

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος.

Και Νυν και αεί

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος.

Δόξα Πατρί

Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος.

Και Νυν και αεί

Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος.

Δόξα Πατρί έτερον

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Και Νυν και αεί

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Δόξα Πατρί

Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος).

Και Νυν και αεί

Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος).

Δόξα Πατρί

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δόξα Πατρί έτερον

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Και Νυν και αεί

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δόξα Πατρί

Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Και Νυν και αεί

Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δόξα Πατρί

μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Και Νυν και αεί

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Δόξα Πατρί

Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος.

Και Νυν και αεί

Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος.

Δόξα Πατρί

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς.

Και Νυν και αεί

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς.

Δόξα Πατρί

Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.

Και Νυν και αεί

Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.

Δόξα Πατρί έτερον

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Και Νυν και αεί

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Δόξα Πατρί

Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Και Νυν και αεί

Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος