Ψαλμοί Κ. Πρίγγου

Ερμηνεία από άλλους πρωτοψάλτες

Αναστασιματάριον

Ψάλλει ο Παναγιώτης Κουτράς
Πρωτοψάλτης Ι. Ν. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Αλίμου

 
 
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή
Εις το όρος Εωθινόν Α΄.
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος.

Μετά μύρων Εωθινόν Β΄.

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος.

     
Ήχος Πρώτος. Επιλογή Ύμνων
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή
Κύριε εκέκραξα
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος.

Τω πάθει σου Χριστέ

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος.


Αγαλλιάσθω η κτίσις

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος.


Βασιλεύς υπάρχων

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού.Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος.


Γυναίκες μυροφόροι

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος.


Του λίθου σφραγισθέντος
Αναστάσιμον Απολυτίκιον. Ήχος Πρώτος

Του Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι
Θεοτοκίον. Ήχος Πρώτος

Θεός Κύριος
Ήχος Πρώτος

Πάσα πνοή
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος

Υμνούμεν σου Χριστέ

Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος


Ο τον Άδην σκυλεύσας

Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος


Ότε προσηλώθης

Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος


     
Ήχος Δεύτερος. Επιλογή Ύμνων
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή
Ότε κατήλθες
Αναστάσιμον Απολυτίκιον. Ήχος Δεύτερος

Πάντα υπέρ έννοιαν
Θεοτοκίον. Ήχος Δεύτερος

Θεός Κύριος
Ήχος Δεύτερος

     
Δόξα Και Νυν σε όλους τους ήχους
Τίτλος Μορφή pdf Περιγραφή
Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος).

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος).

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δόξα Πατρί έτερον

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.


Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Και Νυν και αεί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος