Ψαλμοί Κ. Πρίγγου

Ερμηνεία από άλλους πρωτοψάλτες

Αναστασιματάριον

Ψάλλει ο Δημήτριος Γαλάνης
Πρωτοψάλτης Αγίας Βαρβάρας Πατρών

 
Εωθινόν Θ΄
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή
Ως επ' εσχάτων των χρόνων
Εωθινόν Θ΄. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Εωθινόν Ζ΄    
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Ιδού σκοτία και πρωί

Εωθινόν Ζ΄. Ήχος Βαρύς.

     
Ήχος Πλάγιος του Πρώτου. Επιλογή Ύμνων
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Σε τον σαρκωθέντα Σωτήρα

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού.
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος.


Νυγείσης σου της πλευράς

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού.
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος.


Ξένη σου η σταύρωσις

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού.
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος.


Ο δι' ημάς σαρκί πάθος

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού.
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος.


Τον συνάναρχον Λόγον

Αναστάσιμον Απολυτίκιον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος.


Χαίρε πύλη Κυρίου η αδιόδευτος

Θεοτοκίον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος.


Θεός Κύριος
Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος.

Πάσα πνοή
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Αινείτε αυτόν

Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

 
Ήχος Βαρύς. Επιλογή Ύμνων
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.


Σταυρόν υπέμεινας Σωτήρ

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.


Απόστολοι ιδόντες

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.


Καν συνελήφθης Χριστέ

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.


Δαυιτικήν προφητείαν εκπληρών Χριστός

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.


Κατήλθες εν τω Άδη

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.


Εν τάφω κατετέθης

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.


Τον αναστάντα εκ νεκρών

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.


Υπό τον Άδην κατελθών

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.


Φοβερός ώφθης Κύριε

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.


Υπό την σην Δέσποινα σκέπην

Θεοτοκίον. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.


Κατέλυσας τω Σταυρώ σου τον θάνατον

Αναστάσιμον Απολυτίκιον. Ήχος Βαρύς.


Ως της ημών αναστάσεως θησαύρισμα
Θεοτοκίον. Ήχος Βαρύς.

Ανέστη Χριστός εκ νεκρών

Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων.

Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.


Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι

Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων.

Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.


Χριστού την Ανάστασιν

Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων.
Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.


Τι ανταπωδώσωμεν τω Κυρίω

Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων.
Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.


     
Εωθινόν Ε΄    
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή
Ω, των σοφών σου
Εωθινόν Ε΄. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

 
Δόξα Και Νυν σε όλους τους ήχους
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή
Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος).

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος).

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Και Νυν και αεί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον.Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον.Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον.Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον.Ήχος Βαρύς.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον.. Ήχος Βαρύς

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος