Ψαλμοί Κ. Πρίγγου

Ερμηνεία από άλλους πρωτοψάλτες

Αναστασιματάριον

Ψάλλει ο Θεόδωρος Βασιλείου
Πρωτοψάλτης Ι.Ν . Ταξιαρχών Περιστερίου (Μάσχα)

 
Εωθινόν Δ΄
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Όρθρος ην βαθύς Εωθινόν Δ΄.

Ήχος Τέταρτος. Μέλος αργοσύντομον.

     
Ήχος Τέταρτος. Επιλογή Ύμνων
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή
Κύριε εκέκραξα Κεκραγάριον.
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος.

Τον ζωοποιόν σου Σταυρόν

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος.


Του ξύλου της παρακοής

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος.


Πύλας 'Αδου συνέτριψας

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος.


Δεύτε ανυμνήσωμεν λαοί

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος.


'Αγγελοι και άνθρωποι Σωτήρ

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος.


Πύλας χαλκάς συνέτριψας

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού.Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος.


Κύριε η εκ Πατρός σου γέννησις

Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού.Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος.


Κύριε ανελθών εν τω Σταυρώ

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος.


Κρεμάμενος επί ξύλου

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος

σύντομον. Ήχος Τέταρτος.


Λαός παράνομος Χριστέ

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος.


Μετά δακρύων γυναίκες

Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος.


Το φαιδρόν της Αναστάσεως

Αναστάσιμον Απολυτίκιον. Ήχος Τέταρτος χρωματικός.


Το απ' αιώνος απόκρυφον Θεοτικίον.
Ήχος Τέταρτος χρωματικός.

Θεός Κύριος Μέλος σύντομον.
Ήχος Τέταρτος χρωματικός.

Πάσα πνοή Μέλος αργοσύντομον.
Ήχος Τέταρτος.

Ο Σταυρόν υπομείνας Αναστάσιμον

Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Εν τω Σταυρώ σου Χριστέ

Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Τω σω Σταυρώ Χριστέ

Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Των πατρικών σου κόλπων

Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος.

     
Δόξα Και Νυν σε όλους τους ήχους
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή
Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος.

Δόξα Πατρί έτερον
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Δεύτερος.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος).

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος).

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Και Νυν και αεί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς.

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς.

Δόξα Πατρί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Δόξα Πατρί έτερον
Mέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Και Νυν και αεί
Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Δόξα Πατρί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Και Νυν και αεί
Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος