Ψαλμοί Κ. Πρίγγου

Ερμηνεία από άλλους πρωτοψάλτες

Μεγάλη Εβδομάδα

Ψάλλει ο Παναγιώτης Κουτράς
Πρωτοψάλτης Ι. Ν. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Αλίμου

 
 
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Τω την άβατον

Ειρμός της Α΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Δευτέρας σε σύντομο ειρμολογικό μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Έφριξε παίδων ευαγών

Ειρμός της Η΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Δευτέρας σε σύντομο ειρμολογικό μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Εμεγάλυνας Χριστέ

Ειρμός της Θ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Δευτέρας σε σύντομο ειρμολογικό μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Η πόρνη εν κλαυθμώ

Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Τρίτης σε αργό ειρμολογικό μέλος. Ήχος Πρώτος χρωματικός.


Πάσα η κτίσις ηλλοιούτο φόβω

Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πρώτος.


Επί ξύλου βλέπουσα

Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος.


Ήδη βάπτεται κάλαμος

Δοξαστικόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.


Σε τον αναβαλλόμενον το φως

Δοξαστικόν των Αποστίχων του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.


     
Ήχοι. Επιλογή Ύμνων
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Αλληλουιάριον

Eις σύντομον μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος.


Τον νυμφώνα σου βλέπω

Εξαποστειλάριον. Ήχος Τρίτος.

Εν ταις λαμπρότησι

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τρίτης. Ήχος Πρώτος.


Εξηγόρασας ημάς

Κάθισμα του ΙΕ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος χρωματικός.


Διά ξύλου ο Αδάμ

Τροπάριον των Μακαρισμών από την Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Τον του νόμου ποιητήν

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Των θεοκτόνων ο εσμός

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Η ζωηφόρος σου πλευρά

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Εσταυρώθης δι' εμέ

Τροπάριον των Μακαρισμών από της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Σταυρουμένου σου, Χριστέ

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Το χειρόγραφον ημών

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Τον Πατέρα και Υιόν

Τροπάριον των Μακαρισμών από την Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Την Μητέρα σου, Χριστέ

Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος.


Ότε εκ του ξύλου

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Ότε εν τω τάφω τω καινώ

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Ότε εν τω τάφω σαρκικώς

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Ότε αι δυνάμεις σε, Χριστέ

Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.


Ο ευσχήμων Ιωσήφ

Απολυτίκιον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος.


Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος