Αναστασιματάριο

Μεγάλη Εβδομάδα

Μουσική Κυψέλη

 

Πρώτες εκδόσεις βιβλίων Κ. Πρίγγου

 

 

Αναστασιματάριον Κωνσταντίνου Πρίγγου - Βιβλίο

ΗΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Τίτλος Μορφή pdf

Κύριε εκέκραξα Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος

Κατευθυνθήτω Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος

Κύριε εκέκραξα , έτερον συντομώτερον. Ήχος Πρώτος

Κατευθυνθήτω , έτερον συντομώτερον Ήχος Πρώτος

Τας εσπερινάς ημών ευχάς Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος

Κυκλώσατε λαοί Σιών Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος


Δεύτε λαοί υμνήσωμεν Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος


Ευφράνθητε ουρανοί Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος


Τον σαρκί εκουσίως Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος


Τω Ζωοδόχω σου τάφω Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος


Τον τω Πατρί συνάναρχον Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος


Την παγκόσμιον δόξαν Δογματικόν Θεοτοκίον. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος


Τω πάθει σου Χριστέ Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος


Αγαλλιάσθω η κτίσις Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος


Βασιλεύς υπάρχων Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος


Γυναίκες μυροφόροι Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πρώτος


Ιδού πεπλήρωται Θεοτοκίον. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος

Του λίθου σφραγισθέντος Αναστάσιμον Απολυτίκιον. Ήχος Πρώτος

Του Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι Θεοτοκίον. Ήχος Πρώτος

Θεός Κύριος Ήχος Πρώτος

Πάσα πνοή Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος

Αινείτε αυτόν Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος

Υμνούμεν σου Χριστέ Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος


Ο Σταυρόν υπομείνας Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος

Ο τον 'Αδην σκυλεύσας Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος


Την θεοπρεπή σου συγκατάβασιν Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος


Ότε προσηλώθης Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος


Οδυρόμεναι μετά κλαυθμού Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος


ΗΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Τίτλος Μορφή pdf

Κύριε εκέκραξα Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος

Κατευθυνθήτω Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος

Τον προ αιώνων εκ Πατρός Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος


Χριστός ο Σωτήρ ημών Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος


Συν αρχαγγέλοις υμνήσωμεν Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος


Σε τον σαρκωθέντα και ταφέντα Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος


Εν τω Σταυρώ σου κατήργησας Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος


Ηνοίγησάν σοι Κύριε Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού.Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος

Τον σωτήριον ύμνον άδοντες Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος


Παρήλθεν η σκιά του νόμου Δογματικόν Θεοτοκίον. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος


Η Ανάστασίς σου Χριστέ Σωτήρ Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος


Δια ξύλου Σώτερ κατήργησας Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος


Εν τω Σταυρώ Χριστέ Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος


Ζωοδότα Χριστέ Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος


Ω, θαύματος καινού Θεοτοκίον. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος


Πάντα υπέρ έννοιαν Θεοτοκίον. Ήχος Δεύτερος

Θεός Κύριος Ήχος Δεύτερος

Πάσα πνοή Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος

Αινείτε αυτόν Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος

Πάσα πνοή και πάσα κτίσις Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος

Ειπάτωσαν Ιουδαίοι Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος

Χαίρετε λαοί και αγαλλλιάσθε Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος


'Αγγελος μεν το χαίρε Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος


Έρραναν μύρα μετά δακρύων Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος

Αινεσάτωσαν έθνη και λαοί Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Δεύτερος


ΗΧΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

Τίτλος Μορφή pdf

Κύριε εκέκραξα Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος

Κατευθυνθήτω Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος

Τω σω Σταυρώ Χριστέ Σωτήρ Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Πεφώτισται τα σύμπαντα Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Δοξάζω του Πατρός Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Τον Σταυρόν σου τον τίμιον Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Υμνούμεν τον Σωτήρα Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Τοις εν 'Αδη καταβάς Χριστός Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Οι αναξίως εστώτες Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Πως μη θαυμάσωμεν Δογματικόν Θεοτοκίον. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος


Ο τω πάθει σου Χριστέ Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Η ζωοδόχος σου έγερσις Κύριε Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Θεός υπάρχων αναλλοίωτος Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού.Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Ίνα το γένος ημών Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Ασπόρως εκ θείου Πνεύματος Θεοτοκίον. Μέλος αργοσύντομον.Ήχος Τρίτος


Ασπόρως εκ θείου Πνεύματος , έτερον. Θεοτοκίον. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Ευφραινέσθω τα ουράνια Αναστάσιμον Απολυτίκιον. Ήχος Τρίτος

Σε την μεσιτεύσασαν Θεοτοκίον. Ήχος Τρίτος

Θεός Κύριος Ήχος Τρίτος

Θεός Κύριος , έτερον. Ήχος Τρίτος

Πάσα πνοή Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος

Αινείτε αυτόν Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τρίτος


Δεύτε πάντα τα έθνη Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Διηγήσαντο πάντα τα θαυμάσια Αναστάσιμον Στιχηρόν των ίνων.Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Χαράς τα πάντα πεπλήρωται Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Εν τω φωτί σου Δέσποτα Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Ύ μνον εωθινόν Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


Εξαστράπτων 'Αγγελος Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος.


Εις το μνήμα σε επεζήτησεν Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος.


Εις το μνήμα σε επεζήτησεν, έτερον. Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τρίτος


 

ΗΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

Τίτλος Μορφή pdf

Κύριε εκέκραξα Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος

Κατευθυνθήτω Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος

Τον ζωοποιόν σου Σταυρόν Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος)


Του ξύλου της παρακοής Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος)


Πύλας 'Αδου συνέτριψας Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος)


Δεύτε ανυμνήσωμεν λαοί Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος)


'Αγγελοι και άνθρωποι Σωτήρ Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος)


Πύλας χαλκάς συνέτριψας Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος)


Κύριε η εκ Πατρός σου γέννησις Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος)


Ο διά σε Θεοπάτωρ Δογματικόν Θεοτοκίον. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος


Κύριε ανελθών εν τω Σταυρώ Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού.Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος)


Κρεμάμενος επί ξύλου Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος)


Λαός παράνομος Χριστέ Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος)


Μετά δακρύων γυναίκες Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος)


Νεύσον παρακλήσεσι Θεοτοκίον. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος


Το φαιδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα Αναστάσιμον Απολυτίκιον.Ήχος Τέταρτος χρωματικός


Το απ'αιώνος απόκρυφον Θεοτοκίον. Ήχος Τέταρτος χρωματικός

Θεός Κύριος Ήχος Τέταρτος χρωματικός

Πάσα πνοή Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος

Αινείτε αυτόν Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Τέταρτος

Ο Σταυρόν υπομείνας Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος)


Εν τω Σταυρώ σου Χριστέ Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος)


Τω σω Σταυρώ Χριστέ Σωτήρ Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων.Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος)


Των πατρικών σου κόλπων Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Τέταρτος (Λέγετος)


 

ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

Τίτλος Μορφή pdf

Κύριε εκέκραξα Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Κατευθυνθήτω Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Δια του Τιμίου σου Σταυρού Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου


Ο την Ανάστασιν διδούς Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου


Μέγα θαύμα Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου


Εσπερινήν προσκύνησιν Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου


Τον αρχηγόν της σωτηρίας ημών Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου


Οι της κουστωδίας ενηχούντο Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου


Εν τη Ερυθρά θαλάσση Δογματικόν Θεοτοκίον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου


Σε τον σαρκωθέντα Σωτήρα Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος


Νυγείσης σου της πλευράς Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος


Ξένη σου η σταύρωσις Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος


Ο δι' ημάς σαρκί πάθος Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος


Ναός και πύλη υπάρχεις Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου


Τον συνάναρχον Λόγον Αναστάσιμον Απολυτίκιον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος


Χαίρε πύλη Κυρίου η αδιόδευτος Θεοτοκίον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος


Θεός Κύριος Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος

Πάσα πνοή Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Αινείτε αυτόν Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Κύριε εσφραγισμένου του τάφου Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου


Κύριε τους μοχλούς τους αιωνίους Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου


Κύριε αι γυναίκες έδραμον Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου


Κύριε ώσπερ εξήλθες Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.


 

ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ

Τίτλος Μορφή pdf

Κύριε εκέκραξα Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Κατευθυνθήτω Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Νίκην έχων Χριστέ Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου


Σήμερον ο Χριστός Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου


Σε Κύριε τον όντα Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου


Εν τω Σταυρώ σου Χριστέ καυχώμεθα Αναστάσιμον Στιχηρόν τουΕσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου


Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου


Δόξα τη δυνάμει σου Κύριε Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου


Η ταφή σου Κύριε Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου


Τις μη μακαρίσει σε Δογματικόν Θεοτοκίον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου


Την Ανάστασίν σου Χριστέ Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος


Πύλας συντρίψας χαλκάς Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος


Ρεύσεως ημάς τους πάλαι Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος


Σταυρωθείς ως ηβουλήθης Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος


Ο ποιητής και λυτρωτής μου Θεοτοκίον. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος


Ο ποιητής και λυτρωτής μου , έτερον. Θεοτοκίον. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου


Αγγελικαί δυνάμεις επί το μνήμα σου Αναστάσιμον Απολυτίκιον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος


Ο την ευλογημένην καλέσας σου μητέρα Θεοτοκίον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος


Θεός Κύριος Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Πάσα πνοή Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Αινείτε αυτόν Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ο Σταυρός σου Κύριε Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου


Η ταφή σου Δέσποτα Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου


Συν Πατρί και Πνεύματι Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου


Τριήμερος ανέστης Χριστέ Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος


Κύριε μέγα και φοβερόν Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.


 

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

Τίτλος Μορφή pdf

Κύριε εκέκραξα Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς

Κατευθυνθήτω Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς

Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


Σταυρόν υπέμεινας Σωτήρ Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού.Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


Απόστολοι ιδόντες Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


Καν συνελήφθης Χριστέ Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


Δαυιτικήν προφητείαν εκπληρών Χριστός Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


Κατήλθες εν τω 'Αδη Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


Εν τάφω κατετέθης Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


Μήτηρ μεν εγνώσθης Δογματικόν Θεοτοκίον. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς


Ανέστης εκ του τάφου Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


Τον αναστάντα εκ νεκρών Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


Υπό τον 'Αδην κατελθών Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


Φοβερός ώφθης Κύριε Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


Υπό την σην Δέσποινα σκέπην Θεοτοκίον. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


Υπό την σην Δέσποινα σκέπην , έτερον Θεοτοκίον. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς


Κατέλυσας τω Σταυρώ σου τον θάνατον Αναστάσιμον Απολυτίκιον. Ήχος Βαρύς


Ως της ημών αναστάσεως θησαύρισμα Θεοτοκίον. Ήχος Βαρύς

Θεός Κύριος Ήχος Βαρύς

Πάσα πνοή Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς

Αινείτε αυτόν Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Βαρύς

Ανέστη Χριστός εκ νεκρών Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


Χριστού την Ανάστασιν Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


Τι ανταπωδώσωμεν τω Κυρίω Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Βαρύς


 

ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ

Τίτλος Μορφή pdf

Κύριε εκέκραξα Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Κύριε εκέκραξα , έτερον συντομώτερον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Κατευθυνθήτω Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


Εσπερινόν ύμνον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


Κύριε, Κύριε μη απορρίψης ημάς Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


Χαίρε Σιών Αγία Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


Ο εκ Θεού Πατρός Λόγος Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


Την εκ νεκρών σου Ανάστασιν Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


Δόξα σοι Χριστέ Σωτήρ Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


Σε δοξάζομεν Κύριε Αναστάσιμον Στιχηρόν του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


Ο Βασιλεύς των ουρανών Δογματικόν Θεοτοκίον. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


Ανήλθες επί Σταυρού Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


Χριστόν δοξολογήσωμεν Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


Ψαλμοίς και ύμνοις Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


Ω, Δέσποτα των απάντων Στιχηρόν Απόστιχον του Εσπερινού. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


Ανύμφευτε Παρθένε Θεοτοκίον. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


Ο δι' ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου Θεοτοκίον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος


Θεός Κύριος Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος

Αινείτε αυτόν Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Κύριε ει και ως θνητόν Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


Ο 'Αγγελός σου Κύριε Αναστάσιμον Στιχηρόν των Αίνων. Μέλος σύντομον. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου


 

ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΑ (υπόλοιπα)

Τίτλος Μορφή pdf

Εις το όρος Εωθινόν Α΄. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πρώτος

Ω, των σοφών σου κριμάτων Χριστέ Εωθινόν Ε΄. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου


Η όντως ειρήνη σοι Χριστέ Εωθινόν ΣΤ΄. Μέλος αργοσύντομον. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου


 

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος