Αναστασιματάριο

Μεγάλη Εβδομάδα

Μουσική Κυψέλη

 

Πρώτες εκδόσεις βιβλίων Κ. Πρίγγου

 

 

Μεγάλη Εβδομάδα Κωνσταντίνου Πρίγγου - Βιβλίο

Τίτλος Μορφή pdf

Αλληλουιάριον εις αργόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Αλληλουιάριον εις σύντομον μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος.

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται Τροπάριον της Ακολουθίας του Νυμφίου εις αργόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος.

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται Τροπάριον της Ακολουθίας του Νυμφίου εις σύντομον μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος.

Τα Πάθη τα σεπτά Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Δευτέρας εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πρώτος χρωματικός.

Αόρατε κριτά Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Δευτέρας εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πρώτος χρωματικός.

Έφριξε παίδων ευαγών Ειρμός της Η΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Δευτέρας εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.

Εμεγάλυνας, Χριστέ Ειρμός της Θ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Δευτέρας εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.

Εμεγάλυνας Χριστέ Ειρμός της Θ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Δευτέρας εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.

Τον νυμφώνα σου βλέπω Εξαποστειλάριον. Ήχος Τρίτος.

Ερχόμενος ο Κύριος Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας. Ήχος Πρώτος.

Κύριε, ερχόμενος προς το πάθος Δοξαστικόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Κύριε, τα τελεώτατα φρονείν Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Δευτέραν Εύαν την Αιγυπτίαν Δοξαστικόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Τον Νυμφίον, αδελφοί Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Τρίτης εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Τέταρτος χρωματικός.

Βουλευτήριον, Σωτήρ Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Τρίτης εις αργόν ειρμολογικόν μέλος.

Ο Ιούδας τη γνώμη φιλαργυρεί Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Τρίτης εις αργόν ειρμολογικόν μέλος.

Τω δόγματι τω τυραννικώ Ειρμός της Η΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Τρίτης εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.

Τω δόγματι τω τυραννικώ Ειρμός της Η΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Τρίτης εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος

Η τον αχώρητον Θεόν Ειρμός της Θ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Τρίτης εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος

Η τον αχώρητον Θεόν Ειρμός της Θ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Τρίτης εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος

Εν ταις λαμπρότησι Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τρίτης. Ήχος Πρώτος

Ο της ψυχής ραθυμία νυστάξας Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τρίτης. Ήχος Δεύτερος

Του κρύψαντος το τάλαντον Δοξαστικόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τρίτης. Ήχος Τέταρτος

Δεύτε, πιστοί, επεργασώμεθα Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Τρίτης. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Όταν έλθης εν δόξη Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Τρίτης. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ο Νυμφίος ο κάλλει ωραίος Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Τρίτης. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ιδού σοι το τάλαντον Δοξαστικόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Τρίτης. Ήχος Βαρύς

Πόρνη προσήλθε σοι Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Τετάρτης εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Τρίτος

Ιούδας ο δόλιος Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Τετάρτης εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Τέταρτος χρωματικός

Η πόρνη εν κλαυθμώ Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Τετάρτης εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πρώτος χρωματικός

Της πίστεως Ειρμός της Γ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Τετάρτης εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος

Της πίστεως Ειρμός της Γ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Τετάρτης εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος.

Ρήμα τυράννου Ειρμός της Η΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Τετάρτης εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος

Ρήμα τυράννου Ειρμός της Η΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Τετάρτης εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος

Ψυχαίς καθαραίς Ειρμός της Θ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Τετάρτης εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος

Ψυχαίς καθαραίς Ειρμός της Θ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Τετάρτης εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος

Σε τον της Παρθένου Υιόν Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πρώτος

Το πολυτίμητον μύρον Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πρώτος

Ότε η αμαρτωλός Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πρώτος

Ω, της Ιούδα αθλιότητος Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πρώτος

Η βεβυθισμένη Ιδιόμελον ως Και Νυν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Σήμερον ο Χριστός Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ήπλωσεν η πόρνη Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Προσήλθε γυνή Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Η απεγνωσμένη Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή Δοξαστικόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Μέλος Πέτρου Πελοποννησίου

Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή Δοξαστικόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί Τροπάριον της Ακολουθίας του Νιπτήρος εις αργόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος

Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί Τροπάριον της Ακολουθίας του Νιπτήρος εις σύντομον μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος

Τμηθείς τμάται Ειρμός της Α΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Πέμπτης εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Κύριος ων πάντων Ειρμός της Γ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Πέμπτης εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Ξενίας δεσποτικής Ειρμός της Θ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Πέμπτης εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Συντρέχει λοιπόν Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Πέμπτης. Ήχος Δεύτερος

Ιούδας ο παράνομος Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Πέμπτης. Ήχος Δεύτερος

Ιούδας ο προδότης Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Πέμπτης. Ήχος Δεύτερος

Ιούδας ο δούλος Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Πέμπτης. Ήχος Δεύτερος

Ον εκήρυξεν αμνόν Ησαΐας Δοξαστικόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Πέμπτης. Ήχος Δεύτερος

Σήμερον το κατά του Χριστού Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Πέμπτης. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Σήμερον ο Ιούδας Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Πέμπτης. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Ο τρόπος σου δολιότητος γέμει Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Πέμπτης. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Μηδείς, ω πιστοί Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Πέμπτης. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Μυσταγωγών σου, Κύριε Ιδιόμελον ως Και Νυν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Πέμπτης. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

'Αρχοντες λαών συνήχθησαν Τροπάριον του Α΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Λόγον παράνομον Τροπάριον του Α΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Τας αισθήσεις ημών Τροπάριον του Α΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Παρθένος έτεκες Θεοτοκίον του Α΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Έδραμε λέγων ο Ιούδας Τροπάριον του Β΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Εν ελέει τον Θεόν Τροπάριον του Β΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ον έτεκες, Παρθένε, ανερμηνεύτως Θεοτοκίον του Β΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Διά Λαζάρου την έγερσιν Τροπάριον του Γ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος

Εν τω δείπνω σου, Χριστέ Τροπάριον του Γ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος

Ιωάννη ερωτήσαντι Τροπάριον του Γ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος

Εις τριάκοντα αργύρια Τροπάριον του Γ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος

Εν τω νιπτήρι σου, Χριστέ Τροπάριον του Γ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος

Γρηγορείτε και προσεύχεσθε Τροπάριον του Γ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος

Διάσωσον από κινδύνων Θεοτοκίον του Γ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος

Εν τω δείπνω τους μαθητάς Κάθισμα του Γ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Βαρύς

Σήμερον ο Ιούδας καταλιμπάνει Τροπάριον του Δ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Σήμερον ο Ιούδας παραποιείται Τροπάριον του Δ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Την φιλαδελφείαν κτησώμεθα Τροπάριον του Δ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πρώτος

Δεδοξασμένα περί σου Θεοτοκίον του Δ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πρώτος

Ο μαθητής του Διδασκάλου Τροπάριον του Ε΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Σήμερον έλεγεν ο Κτίστης Τροπάριον του Ε΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Η αρρήτως επ' εσχάτων Θεοτοκίον του Ε΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Σήμερον γρηγορεί ο Ιούδας Τροπάριον του ΣΤ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Βαρύς

Σήμερον τω Σταυρώ προσήλωσαν Τροπάριον του ΣΤ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Βαρύς

Κύριε, επί το πάθος Τροπάριον του ΣΤ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Βαρύς

Χαίρε, Θεοτόκε Θεοτοκίον του ΣΤ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Βαρύς

Ποίος σε τρόπος, Ιούδα Κάθισμα του ΣΤ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Βαρύς

Τοις συλλαβούσι σε παρανόμοις Τροπάριον του Ζ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Τρίτον αρνησάμενος ο Πέτρος Τροπάριον του Ζ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Ως πύλην ουράνιον Θεοτοκίον του Ζ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Είπατε παράνομοι Τροπάριον του Η΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος

Σταυρωθήτω έκραζον Τροπάριον του Η΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος

Ότι ουκ έχομεν παρρησίαν Θεοτοκίον του Η΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Δεύτερος

Έστησαν τα τριάκοντα αργύρια Τροπάριον του Θ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τρίτος

Έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν Τροπάριον του Θ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τρίτος

Οι εξ εθνών υμνούμεν σε Θεοτοκίον του Θ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τρίτος

Ω, πως Ιούδας Κάθισμα του Θ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος

Ο αναβαλλόμενος φως Τροπάριον του Ι΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ο μαθητής ηρνήσατο Τροπάριον του Ι΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ειρήνευσον τον κόσμον Τροπάριον του Ι΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Αντί αγαθών Τροπάριον του ΙΑ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Επί τη προδοσία Τροπάριον του ΙΑ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ούτε γη ως εσείσθη Τροπάριον του ΙΑ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Θεόν εκ σου σαρκωθέντα Θεοτοκίον του ΙΑ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Τάδε λέγει Κύριος Τροπάριον του ΙΒ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Σήμερον του Ναού το καταπέτασμα Τροπάριον του ΙΒ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Οι νομοθέται του Ισραήλ Τροπάριον του ΙΒ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Χαίρε η πύλη του Βασιλέως Θεοτοκίον του ΙΒ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Ότε παρέστης τω Καϊάφα Κάθισμα του ΙΒ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος

Το άθροισμα των Ιουδαίων Τροπάριον του ΙΓ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ον πάντα φρίσσει και τρέμει Τροπάριον του ΙΓ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Θεοτόκε η τεκούσα Θεοτοκίον του ΙΓ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Κύριε ο τον ληστήν συνοδοιπόρον Τροπάριον του ΙΔ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Μικράν φωνήν Τροπάριον του ΙΔ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Χαίρε η δι' Αγγέλου Θεοτοκίον του ΙΔ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου Τροπάριον του ΙΕ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Μη ως Ιουδαίοι εορτάσωμεν Τροπάριον του ΙΕ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ο Σταυρός σου, Κύριε Τροπάριον του ΙΕ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ορώσα σε κρεμάμενον Θεοτοκίον του ΙΕ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Εξηγόρασας ημάς Κάθισμα του ΙΕ΄ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος χρωματικός

Διά ξύλου ο Αδάμ Τροπάριον των Μακαρισμών από την Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος

Τον του νόμου ποιητήν Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος

Των θεοκτόνων ο εσμός Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος

Η ζωηφόρος σου πλευρά Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος

Εσταυρώθης δι' εμέ Τροπάριον των Μακαρισμών από της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος

Σταυρουμένου σου, Χριστέ Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος

Το χειρόγραφον ημών Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος

Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος

Τον Πατέρα και Υιόν Τροπάριον των Μακαρισμών από την Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος

Την Μητέρα σου, Χριστέ Τροπάριον των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος

Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς Προκείμενον της Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών. Ήχος Τέταρτος

Προς σε ορθρίζω Ειρμός της Ε΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Στήλην κακίας αντιθέου Ειρμός της Η΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Την τιμιωτέραν Ειρμός της Θ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Τον ληστήν αυθημερόν Εξαποστειλάριον του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Δύο και πονηρά εποίησεν Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Τρίτος

Έκαστον μέλος της αγίας σου σαρκός Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Τρίτος

Σταυρωθέντος σου, Χριστέ Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Τρίτος

Εξέδυσάν με Δοξαστικόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Εξέδυσάν με , έτερον. Δοξαστικόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Τον νώτον μου έδωκαν Ιδιόμελον ως Και Νυν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Πάσα η κτίσις ηλλοιούτο φόβω Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Λαός δυσσεβής και παράνομος Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος

Σήμερον σε θεωρούσα Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος

Επί ξύλου βλέπουσα Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος

Κύριε, αναβαίνοντός σου Δοξαστικόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Ήδη βάπτεται κάλαμος Ιδιόμελον ως Και Νυν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος

Σήμερον του Ναού το καταπέτασμα Ιδιόμελον των Μεγάλων Ωρών της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Ως πρόβατον επί σφαγήν Ιδιόμελον των Μεγάλων Ωρών της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Διά τον φόβον των Ιουδαίων Ιδιόμελον των Μεγάλων Ωρών της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Προ του τιμίου σου Σταυρού Ιδιόμελον των Μεγάλων Ωρών της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Ελκόμενος επί Σταυρού Ιδιόμελον των Μεγάλων Ωρών της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Δεύτε χριστοφόροι λαοί Ιδιόμελον των Μεγάλων Ωρών της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Θάμβος ην κατιδείν Ιδιόμελον των Μεγάλων Ωρών της Μ. Παρασκευής. Ήχος Βαρύς

Ότε τω Σταυρώ Ιδιόμελον των Μεγάλων Ωρών της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος

Σήμερον ο Δεσπότης Ιδιόμελον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ω, πώς η παράνομος συναγωγή Δοξαστικόν των Εσπερίων της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Φοβερόν και παράδοξον Ιδιόμελον ως Και Νυν των Εσπερίων της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ότε εκ του ξύλου Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος

Ότε εν τω τάφω τω καινώ Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος

Ότε εν τω τάφω σαρκικώς Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος

Ότε αι δυνάμεις σε, Χριστέ Απόστιχον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Δεύτερος

Σε τον αναβαλλόμενον το φως Δοξαστικόν των Αποστίχων του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Ο ευσχήμων Ιωσήφ Απολυτίκιον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος

Ταις μυροφόροις γυναιξί Απολυτίκιον του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος

Σινδόνι καθαρά Κάθισμα του Όρθρου του Μ. Σαββάτου εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πρώτος χρωματικός.

Εξέστησαν χοροί Κάθισμα του Όρθρου του Μ. Σαββάτου εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πρώτος χρωματικός

Κύματι θαλάσσης Ειρμός της Α΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου του Μ. Σαββάτου εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Σε τον επί υδάτων Ειρμός της Γ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου του Μ. Σαββάτου εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Τον τάφον σου, Σωτήρ Κάθισμα του Όρθρου του Μ. Σαββάτου εις αργόν ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πρώτος χρωματικός

Την εν Σταυρώ σου Ειρμός της Δ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου του Μ. Σαββάτου εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Θεοφανείας σου, Χριστέ Ειρμός της Ε΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου του Μ. Σαββάτου εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Συνεσχέθη αλλ' ου κατεσχέθη Ειρμός της ΣΤ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου του Μ. Σαββάτου εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

'Αφραστον θαύμα Ειρμός της Ζ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου του Μ. Σαββάτου εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Έκστηθι φρίττων, ουρανέ Ειρμός της Η΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου του Μ. Σαββάτου εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Μη εποδύρου μου, Μήτερ Ειρμός της Α΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου του Μ. Σαββάτου εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Η ζωή εν τάφω Εγκώμιον της Α΄ Στάσεως του Επιταφίου Θρήνου. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

'Αξιόν εστι Εγκώμιον της Β΄ Στάσεως του Επιταφίου Θρήνου. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Αι γενεαί πάσαι Εγκώμιον της Γ΄ Στάσεως του Επιταφίου Θρήνου. Ήχος Τρίτος

Σήμερον συνέχει τάφος Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου του Μ. Σαββάτου. Ήχος Δεύτερος

Τι το ορώμενον θέαμα Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου του Μ. Σαββάτου. Ήχος Δεύτερος

Δεύτε ίδωμεν την ζωήν Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου του Μ. Σαββάτου. Ήχος Δεύτερος

Ητήσατο Ιωσήφ Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου του Μ. Σαββάτου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Την σήμερον μυστικώς Δοξαστικόν των Αίνων του Όρθρου του Μ. Σαββάτου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Σήμερον ο Αδης...συνέφερέ μοι Ιδιόμελον του Εσπερινού του Μ. Σαββάτου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Σήμερον ο Αδης...κατελύθη μου Ιδιόμελον του Εσπερινού του Μ. Σαββάτου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Σήμερον ο Αδης...κατεπόθη μου Ιδιόμελον του Εσπερινού του Μ. Σαββάτου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Την σήμερον μυστικώς Δοξαστικών των Εσπερίων του Μ. Σαββάτου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

 

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος