Αναστασιματάριο

Μεγάλη Εβδομάδα

Μουσική Κυψέλη

 

Πρώτες εκδόσεις βιβλίων Κ. Πρίγγου

 

 

Μουσική Κυψέλη Κωνσταντίνου Πρίγγου - Βιβλίο

Τίτλος Μορφή pdf

Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ Ιδιόμελον του Εσπερινού της κατά σάρκα Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Ουκ επησχύνθη Ιδιόμελον του Εσπερινού της κατά σάρκα Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Σοφίας εραστής Δοξαστικόν των Εσπερίων της εορτής του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Ω, θεία και ιερά Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου. Ήχος Πρώτος

Πάντων των αγίων Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου. Ήχος Πρώτος

Των όντων εκμελετήσας Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου. Ήχος Δεύτερος

Ο την χάριν των θαυμάτων Δοξαστικόν των Αποστίχων της εορτής του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγγος σου Απολυτίκιον της εορτής του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου. Ήχος Πρώτος

Ο των όλων Κύριος Κοντάκιον της κατά σάρκα Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Τρίτος

Εξεχύθη η χάρις Ιδιόμελον μετά τον Ν΄ Ψαλμόν της εορτής του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Εξεχύθη η χάρις Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ Ιδιόμελον εις το Και νυν των Αίνων της κατά σάρκα Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Σήμερον των υδάτων Ιδιόμελον της Α΄ Ώρας της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Ως άνθρωπος Ιδιόμελο της Α΄ Ώρας της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Προς την φωνήν του βοώντος Ιδιόμελον της Α΄ Ώρας της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Η του Προδρόμου και βαπτιστού Ιδιόμελον της Γ΄ Ώρας της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Η Τριάς, ο Θεός Ιδιόμελον της Γ΄ Ώρας της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Τέταρτος

Ερχόμενος μετά σαρκός Ιδιόμελον της Γ΄ Ώρας της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Τάδε λέγει Κύριος Ιδιόμελο της ΣΤ΄ Ώρας της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Σήμερον η ψαλμική προφητεία Ιδιόμελον της ΣΤ΄ Ώρας της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Τι αναχαιτίζεις σου τα ύδατα Ιδιόμελον της ΣΤ΄ Ώρας της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Θάμβος ην κατιδείν Ιδιόμελον της Θ΄ Ώρας της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Βαρύς

Ότε προς αυτόν ερχόμενος ο Πρόδρομος Ιδιόμελον της Θ΄ Ώρας της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Την χείρα σου την αψαμένην Ιδιόμελον της Θ΄ Ώρας της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

Τον φωτισμόν ημών Ιδιόμελον του Εσπερινού της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Δεύτερος

Του Λυτρωτού ημών Ιδιόμελον του Εσπερινού της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Δεύτερος

Τα Ιορδάνεια ρείθρα Ιδιόμελον του Εσπερινού της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Δεύτερος

Σώσαι βουλόμενος Ιδιόμελον του Εσπερινού της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Δεύτερος

Υπέκλινας κάραν τω Προδρόμω Δοξαστικόν των Εσπερίων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Δεύτερος

Επεφάνης εν τω κόσμω Τροπάριον των Προφητειών της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Αμαρτωλοίς και τελώναις Τροπάριον των Προφητειών της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος

Εν Ιορδάνη ποταμώ Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Δεύτερος

Είδοσάν σε ύδατα, ο Θεός Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Δεύτερος

Σήμερον ο ουρανού και γης ποιητής Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Δεύτερος

Τον εκ Παρθένου ήλιον Δοξαστικόν των Αποστίχων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε Απολυτίκιον της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πρώτος

Επεφάνης σήμερον τη οικουμένη Κοντάκιον της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Τέταρτος

Τα σύμπαντα σήμερον Ιδιόμελον μετά τον Ν΄ Ψαλμόν της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Δεύτερος

Θεός Λόγος επεφάνη εν σαρκί Ιδιόμελον μετά τον Ν΄ Ψαλμόν της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Φως εκ φωτός έλαμψε τω κόσμω Ιδιόμελον των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πρώτος

Πως σε, Χριστέ, δούλοι τον Δεσπότην Ιδιόμελον των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πρώτος

Σύ εν Ιορδάνη βαπτισθείς, ο Σωτήρ ημών Ιδιόμελον των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πρώτος

Το αληθινόν φως επεφάνη Ιδιόμελον των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πρώτος

Ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις Ιδιόμελον των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πρώτος

Νάματα Ιορδάνεια Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Σήμερον ο Χριστός Ιδιόμελον εις το Και Νυν των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Δεύτερος

Φωνή Κυρίου επί των υδάτων Ιδιόμελον του Αγιασμού των υδάτων κατά την εορτή των Θεοφανείων. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Ένσαρκε λύχνε, Πρόδρομε του Σωτήρος Δοξαστικόν των Εσπερίων της Συνάξεως του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ως του Πνεύματος εραστής Δοξαστικόν των Αποστίχων της Συνάξεως του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Τέταρτος

Δεύτε μιμησώμεθα τας φρονίμους παρθένους Ιδιόμελον εις το Και Νυν των Αποστίχων της Συνάξεως του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Τέταρτος

Μνήμη δικαίου μετ' εγκωμίων Απολυτίκιον της Συνάξεως του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Τέταρτος χρωματικός

'Αγγελος εκ στειρωτικών ωδίνων Δοξαστικόν των Αίνων της Συνάξεως του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Σαλπίσωμεν εν σάλπιγγι ασμάτων Δοξαστικόν των Εσπερίων της εορτής των Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Τους τρεις μεγίστους φωστήρας Απολυτίκιον της εορτής των Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ήχος Πρώτος

Ως των Αποστόλων ομότροποι Απολυτίκιον της εορτής των Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ήχος Τέταρτος χρωματικός

Σήμερον αι ψυχαί των γηγενών Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής των Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ήχος Δεύτερος

Σήμερον ο Χριστός εν τω Ναώ προσφέρεται Ιδιόμελον εις το Και Νυν των Αίνων της εορτής των Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ήχος Δεύτερος

Λέγε, Συμεών Ιδιόμελον του Εσπερινού της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πρώτος

Δέχου, Συμεών Ιδιόμελον του Εσπερινού της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πρώτος

Δεύτε και ημείς Ιδιόμελον του Εσπερινού της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πρώτος

Ανοιγέσθω η πύλη Δοξαστικόν των Εσπερίων της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ανοιγέσθω η πύλη , έτερον. Δοξαστικόν των Εσπερίων της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Κατακόσμησον τον νυμφώνα σου Σιών Ιδιόμελον των Αποστίχων της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Βαρύς.

Τον εκλάμψαντα προ αιώνων εκ Πατρός Ιδιόμελον των Αποστίχων της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Βαρύς

Τον οχούμενο εν άρμασι χερουβείμ Ιδιόμελον των Αποστίχων της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Βαρύς

Ο τοις Χερουβείμ εποχούμενος Δοξαστικόν των Αποστίχων της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Χαίρε, Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε Απολυτίκιον της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πρώτος

Ο μήτραν παρθενικήν αγιάσας τω τόκω σου Κοντάκιον της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πρώτος

Ο εν χερσί πρεσβυτικαίς Δοξαστικόν των Αίνων της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Απεστάλη εξ ουρανού Δοξαστικόν των Εσπερίων της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Απεστάλη εξ ουρανού , έτερον. Δοξαστικόν των Εσπερίων της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Τω έκτω μηνί Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήχος Τέταρτος

Γλώσσαν ην ουκ έγνω Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήχος Τέταρτος

Ιδού η ανάκλησις Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήχος Τέταρτος

Σήμερον χαράς ευαγγέλια Δοξαστικόν των Αποστίχων της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήχος Τέταρτος

Σήμερον της Σωτηρίας Απολυτίκιον της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήχος Τέταρτος χρωματικός

Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια Κοντάκιον της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ Ιδιόμελον μετά τον Ν΄ Ψαλμόν της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήχος Δεύτερος

Το απ' αιώνος μυστήριον Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήχος Δεύτερος

Αξίως του ονόματος επολιτεύσω Δοξαστικόν των Εσπερίων της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Τον νοερόν αδάμαντα Δοξαστικόν των Αποστίχων της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Ήχος Τέταρτος

Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής Απολυτίκιον της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Ήχος Τέταρτος χρωματικός

Σήμερον η οικουμένη πάσα Ιδιόμελον μετά τον Ν΄ Ψαλμόν της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Σήμερον η οικουμένη πάσα , έτερον. Δοξαστικόν εις τας εορτάς διφόρων Αγίων. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ανέτειλε το έαρ Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

Πλουσίων δωρεών Δοξαστικόν των Εσπερίων της εορτής των Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ήχος Δεύτερος

Πλουσίων δωρεών , έτερον. Δοξαστικόν των Εσπερίων της εορτής των Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ήχος Δεύτερος

Σέλας φαεινότατον Δοξαστικόν των Αποστίχων της εορτής των Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Του Σταυρού σου τον τύπον Απολυτίκιον της εορτής των Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ήχος Τέταρτος χρωματικός

Ο των ανάκτων άναξ και Θεός Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής των Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Ο των ανάκτων άναξ και Θεός , έτερον. Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής των Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Σήμερον του φωτός ο λύχνος Δοξαστικόν των Εσπερίων του Γενεθλίου του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Η Ελισάβετ συνέλαβε Ιδιόμελον εις το Και Νυν των Εσπερίων του Γενεθλίου του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ησαΐου νυν του προφήτου η φωνή Δοξαστικόν των Αποστίχων του Γενεθλίου του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Βλέπε την Ελισάβετ Ιδιόμελον εις το Και Νυν των Αποστίχων του Γενεθλίου του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Προφήτα και Πρόδρομε Απολυτίκιον του Γενεθλίου του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Τέταρτος Χρωματικός

Αστήρ αστέρων Πρόδρομος Δοξαστικόν των Αίνων του Γενεθλίου του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Τω τριττώ της ερωτήσεως Δοξαστικόν των Εσπερίων της εορτής των Πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ήχος Τέταρτος

Τα κατά πόλιν δεσμά ... η τις παραστήσει Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής των Πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ήχος Πρώτος

Τα κατά πόλιν δεσμά … τους πόνους Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής των Πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ήχος Πρώτος

Τους φωστήρας τους μεγάλους Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής των Πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ήχος Δεύτερος

Εορτή χαρμόσυνος Δοξαστικόν των Αποστίχων της εορτής των Πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Οι των Αποστόλων πρωτόθρονοι Απολυτίκιον της εορτής των Πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ήχος Τέταρτος χρωματικός

Πέτρε κορυφαίε Ιδιόμελον μετά τον Ν΄ Ψαλμόν της εορτής των Πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ήχος Δεύτερος

Η πάνσεπτος των Αποστόλων Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής των Πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Απόστολοι 'Αγιοι Απολυτίκιον της εορτής των Πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ήχος Τέταρτος χρωματικός

Ην διήλθετε κτίσιν Δοξαστικόν των Αίνων της Συνάξεως των Δώδεκα Πανευφήμων Αποστόλων. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Φρένα καθάραντες και νουν Δοξαστικόν των Εσπερίων της εορτής της Καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου. Ήχος Δεύτερος

Ως στέφανον υπέρλαμπρον Δοξαστικόν των Αποστίχων της εορτής της Καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου. Ήχος Δεύτερος

Θεοτόκε αειπάρθενε Απολυτίκιον της εορτής της Καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος

Εκ δεξιών του Σωτήρος Δοξαστικόν των Εσπερίων της μνήμης του εν τη Δ΄ Οικουμενική Συνόδω θαύματος της Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου Ευφημίας. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Η διηνθισμένη ταις αρεταίς Δοξαστικόν των Αποστίχων της μνήμης του εν τη Δ΄ Οικουμενική Συνόδω θαύματος της Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου Ευφημίας. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Λίαν εύφρανας τους ορθοδόξους Απολυτίκιον της μνήμης του εν τη Δ΄ Οικουμενική Συνόδω θαύματος της Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου Ευφημίας. Ήχος Τρίτος

Πάσα γλώσσα κινείσθω Δοξαστικόν των Αίνων της μνήμης του εν τη Δ΄ Οικουμενική Συνόδω θαύματος της Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου Ευφημίας. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Τας μυστικάς σήμερον Δοξαστικόν των Εσπερίων της εορτής των Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκηδόνι Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Αποστολικών παραδόσεων Δοξαστικόν των Αποστίχων της εορτής των Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκηδόνι Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Ήχος Τρίτος.

Υπερδεδοξασμένος ει, Χριστέ ο Θεός ημών Απολυτίκιον της εορτής των Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκηδόνι Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος

Των Αγίων Πατέρων ο χορός Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής των Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκηδόνι Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Δεύτε των ορθοδόξων το σύστημα Δοξαστικόν των Εσπερίων της εορτής του Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Προφήτα κήρυξ Χριστού Δοξαστικόν των Αποστίχων της εορτής του Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Ο ένσαρκος 'Αγγελος Απολυτίκιον της εορτής του Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Των Προφητών τους ακρέμονας Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής του Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Παρθενομάρτυρ αθληφόρε Δοξαστικόν των Εσπερίων της εορτής της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Δεύτε πάντα της γης τα πέρατα Δοξαστικόν των Αποστίχων της εορτής της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Την σπουδήν σου τη κλήσει κατάλληλον Απολυτίκιον της εορτής της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής. Ήχος Πρώτος

Εν πόλει του Θεού ημών Ιδιόμελον μετά τον Ν΄ Ψαλμόν της εορτής της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος

Εξέλαμψε σήμερον Δοξαστικόν των Εσπερίων της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Μητρικήν αγαπήσας ευσέβειαν Δοξαστικόν των Αποστίχων της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου

Αθλοφόρε 'Αγιε Απολυτίκιον της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος. Ήχος Τρίτος

Ελεήμονα Χριστόν Ιδιόμελον μετά τον Ν΄ Ψαλμόν της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος. Ήχος Δεύτερος

Σήμερον εξέλαμψε Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος. Ήχος Τέταρτος

Προ του Σταυρού σου, Κύριε, όρος Ιδιόμελον του Εσπερινού της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Τέταρτος

Προ του Σταυρού σου, Κύριε, παραλαβών Ιδιόμελον του Εσπερινού της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Τέταρτος.

Εις όρος υψηλόν Ιδιόμελον του Εσπερινού της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Τέταρτος.

Όρος το ποτέ ζοφώδες Ιδιόμελον του Εσπερινού της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Τέταρτος.

Προτυπών την Ανάστασιν την σην Δοξαστικόν των Εσπερίων της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Ο πάλαι τω Μωσεί συλλαλήσας Ιδιόμελον των Αποστίχων της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πρώτος.

Την σην του μονογενούς Υιού Ιδιόμελον των Αποστίχων της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πρώτος.

Το άσχετον της σης φωτοχυσίας Ιδιόμελον των Αποστίχων της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πρώτος.

Πέτρω και Ιακώβω και Ιωάννη Δοξαστικόν των Αποστίχων της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Μετεμορφώθης εν τω όρει Απολυτίκιον της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Βαρύς.

Επί του όρους μετεμορφώθης Κοντάκιον της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Βαρύς.

Ο φωτί σου άπασαν την οικουμένην Ιδιόμελον μετά τον Ν΄ Ψαλμόν της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Δεύτερος.

Παρέλαβεν ο Χριστός Δοξαστικόν των Αίνων της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Ω του παραδόξου θαύματος Εσπέριον Προσόμοιον της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήχος Πρώτος.

Βαβαί, των σων μυστηρίων Εσπέριον Προσόμοιον της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήχος Πρώτος.

Την σην δοξάζουσι κοίμησιν Εσπέριον Προσόμοιον της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήχος Πρώτος.

Θεαρχίω νεύματι Δοξαστικόν των Εσπερίων της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οκτάηχον.

Δεύτε ανυμνήσωμεν λαοί Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήχος Τέταρτος.

Την πάνσεπτόν σου Κοίμησιν Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήχος Τέταρτος.

Δαβιτικήν ωδήν σήμερον Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήχος Τέταρτος.

Ότε εξεδήμησας, Θεοτόκε Παρθένε Ιδιόμελον των Αποστίχων της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήχος Τέταρτος.

Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας Απολυτίκιον της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήχος Πρώτος.

Την εν πρεσβείαις ακοίμητον Κοντάκιον της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος.

Ότε η μετάστασις Ιδιόμελον μετά τον Ν΄ Ψαλμόν της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Τη αθανάτω σου Κοιμήσει Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Γενεθλίων τελουμένων Ιδιόμελον του Εσπερινού της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Ωρχήσατο η μαθήτρια Ιδιόμελον του Εσπερινού της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Ουκ έδει σε, Ηρώδη Ιδιόμελον του Εσπερινού της μνήμης της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Πάλιν Ηρωδιάς Ιδιόμελον του Εσπερινού της μνήμης της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Γενεθλίων τελουμένων Δοξαστικόν των Εσπερίων της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Της μετανοίας ο κήρυξ Ιδιόμελον των Αποστίχων της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Δεύτερος.

Διά τον νόμον Κυρίου Ιδιόμελον των Αποστίχων της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Δεύτερος.

Ο εκ προφήτου Προφήτης Ιδιόμελον των Αποστίχων της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Δεύτερος.

Πρόδρομε του Σωτήρος Δοξαστικόν των Αποστίχων της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Ταις εξ έργων καυχήσεσι Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Ταις εξ έργων καυχήσεσι , έτερον. Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Πάτερ αγαθέ Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής του Ασώτου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Πάτερ αγαθέ , έτερον. Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής του Ασώτου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Προκαθάρωμεν εαυτούς Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Πρώτος.

Προκαθάρωμεν εαυτούς , έτερον. Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Πρώτος.

Έφθασε καιρός Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής της Τυρινής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Έφθασε καιρός , έτερον. Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής της Τυρινής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας Δοξαστικόν των Αίνων της Α΄ Κυριακής των Νηστειών (της Ορθοδοξίας). Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας , έτερον. Δοξαστικόν των Αίνων της Α΄ Κυριακής των Νηστειών (της Ορθοδοξίας). Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Τοις εν σκότει αμαρτημάτων Δοξαστικόν των Αίνων της Β΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Τοις εν σκότει αμαρτημάτων , έτερον. Δοξαστικόν των Αίνων της Β΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Την υψηλόφρονα γνώμην Δοξαστικόν των Αίνων της Γ΄ Κυριακής των Νηστειών (της Σταυροπροσκυνήσεως). Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Την υψηλόφρονα γνώμην , έτερον. Δοξαστικόν των Αίνων της Γ΄ Κυριακής των Νηστειών (της Σταυροπροσκυνήσεως). Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Δεύτε εργασώμεθα Δοξαστικόν των Αίνων της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Πρώτος

Δεύτε εργασώμεθα , έτερον. Δοξαστικόν των Αίνων της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Πρώτος.

Ουκ έστιν η βασιλεία του Θεού Δοξαστικόν των Αίνων της Ε΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Πρώτος.

Ουκ έστιν η βασιλεία του Θεού , έτερον. Δοξαστικόν των Αίνων της Ε΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Πρώτος.

Προ εξ ημερών του Πάσχα Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής των Βαΐων. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος